Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR
Zpracování osobních údajů.

JASS, spol. s r.o. (dále jen „Správce“) při své podnikatelské činnosti zpracovává osobní údaje subjektů údajů v postavení správce osobních údajů, a to zejména osobní údaje, které mu byly či budou sděleny, a to pro účely plnění smluv, předsmluvních jednání, plnění zákonných povinností a uplatňování svých nároků. Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s platnou právní úpravou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. 4. 22016, účinné od 25. 5. 2018, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).

Správce odpovídajícím způsobem zabezpečuje a chrání osobní údaje proti jejich ztrátě, zničení, odcizení, zneužití či neoprávněnému zpřístupnění. Správce je oprávněn osobní údaje v souladu s účelem jejich zpracování předávat orgánům veřejné moci a třetím stranám.

Správce osobní údaje zpracovává manuálně a automatizovaně po nezbytně nutnou dobu, zejména po dobu plnění smlouvy, včetně případného uplatňování nároků Správce a poté dle jejich povahy a dle povahy smlouvy tyto osobní údaje archivuje a po uplynutí skartačních lhůt likviduje.

Vnější a vnitřní prostory provozoven Správce jsou monitorovány bezpečnostním kamerovým systémem za účelem zajištění ochrany majetku Správce a zvýšení bezpečnosti prostor provozovny. Pořízené obrazové záznamy jsou po uplynutí 7 dnů od pořízení záznamu nevratně mazány.

Subjekty údajů mají zejména tato práva:

na přístup k osobním údajům (subjekt údajů má právo získat od Správce informace o zpracování jeho údajů, včetně rozsahu a doby tohoto zpracování);
na opravu, resp. doplnění osobních údajů, které Správce zpracovává;
na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut), jsou-li proto splněny podmínky, a pokud o to subjekt údajů požádá;
na omezení zpracování osobních údajů;
na přenositelnost osobních údajů (subjekt údajů má možnost získat osobní údaje, které poskytl Správci a tyto předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou);
vznést námitku proti zpracování osobních údajů, založeném na oprávněných zájmech Správce, třetí strany nebo které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
podat stížnost na zpracování osobních údajů ke Správci nebo k dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů;
Právo subjektů údajů kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, neboť osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy a nikoli na základě souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.
Subjekty údajů nebudou předmětem žádného rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

Image
Obchod

Železná 26
619 00 Brno

Výroba

Otnice 435
683 54 Otnice

PO - PÁ  6 -16:00 hod

Zavolejte nám